کاربرد دستگاه هموژنایزر

کاربرد دستگاه هموژنایزر

هموژنایزر:

از این وسیله براي خرد کردن و همگن کردن مثال هاي زیستی مثل بافتها و نیز لیز کردن سلولها بهره‌گیری می شود.
این دستگاهها از روشهاي مختلفی جهت شعور کردن و قطع کردن مثال بهره‌گیری می نمایند تا در سرانجام پیشه مخلوطی از ذرات با اندازه کم و بیش مشابه و یکدست حاصل شود. باید پروا نمود که فقط از وسایل مخصوص شغل در آزمایشگاه بهره‌گیری شود زیرا آلت مورد کاربرد در دیگر اماکن همانند وسایل خانگی براي پیشه با مثال هاي زیستی پسندیده نیستند.
به عنوان مثال درهم کن (هموژنایزر) خانگی نمی تواند وسیله مناسبی در آزمایشگاه باشد زیرا به حقیقت عایق بندي نشده و ذرات ریز و آیروسلهاي فراوانی را به اطراف پرتاب می نماید. این در حالیست که وسایل آزمایشگاهی از تولید و انتقال این ذرات به پیرامون کاملا جلوگیري کرده یا آنرا زیاد محدود می سازند. هنگاماستفاده از این وسیله بهتر است:
- آنرا در یک محفظه بسته یا هود بیولوژیک پیمان داد.
- بعد از اتمام پیشه سطوح محفظه را با دستمال آغشته به مواد ضد عفونی کننده تمیز کرد.
- بهتر است ماده اي که پیمان است بدست هموژنایزر خرد شود، درون ظروف شیشه اي قرار نگیرد.
20
- در صورتی که ظرف حاوي ماده، شیشه اي است بهتر است آنرا داخل ظرف دیگري قرار عدل الی در صورت شکسته شدن ظرف مواد پخش نشود.
- این وسیله هنگام پیشه آیروسل تولید می کند و بهتر است بعد از اتمام پیشه درب محفظه یا هود به مدت
یک تا پنج دقیقه بسته بماند الی این ذرات رسوب کنند.

دستورالعمل دستگاه هموژنایزر

نوع نمونه جهت هموژن سازي باید مشخص باشد
. آزمایشگاه از هموژن سازي مثال هاي پاتوژن معذور است
. به کارگیری دستکش و عینک جهت ایمنی در حین پیشه الزامی است .
همراه داشتن وسایل مصرف ی از آنگونه دستمال کاغذي ، محلول شستشو (ترجیحا الکل و استون)الزامی است
. حجم نمونه باید حداقل 100ml-50 براي (هموژنایزر بزرگ) و بیشینه 3ml براي (هموژنایزر حقیر ) و به چهره آمیخته با یک ترکیب مائی باشد
بعد از انجام کار تمیز کردن دستگاه به عهده مراجعه کننده و با بازرسی خبره آزمایشگاه انجام می شود

کاربــرد دستگاه هموژنایزر

فرآوری و فرآورى مواد نانومترى
تولید امولسیون هاى برپا از مایعات نامحلول در یکدیگر
پراکنده نمودن ذرات ریز و نانومترى در مایع
متلاشى نمودن آگلومره هاى تشکیل شده از ذرات
همگن سازى مخلوط ها و محلول ها
تسریع بازتاب هاى شیمیایى
فرآورى پروتئین ها
تسهیل پیامد هاى انحلالى
بهبود فرآیند استخراج افشره هاى گیاهى
شکاندن مولکول هاى پلیمرى سنگین
تعمیر و ضدعفونی کردن دستگاه هموژنایزر
هموژنایزر را باید به طور منظم و پس از هر بار راز ریز شدن مواد از کیسه یا نشتی کیسه ،تمیز و ضدعفونی کنید.

نظرات بازدیدکنندگان