کاربرد هود شیمیایی در آزمایشگاه

کاربرد هود شیمیایی در آزمایشگاه

هود شيميايي يا هود فيوم(Fume Hood) :

هودهاي فيوم يا هود شیمیایی بخار مواد شيميائي از پخش شدن و مواجهه کارکنان با بخارات سمي، قابل اشتعال، قابل پخش جلوگيري مي کند.
هودهاي بخار هواي آلوده را در يک محفظه بسته نگه مي دارند و اين هوا را يا به بيرون تخليه کرده و يا آن را تصفيه و مجدد به آزمايشگاه بر مي گردانند. هودهاي بخار در وابستگی با سيستم عمومي گرمايي، تهويه و سيستم تصفيه هوا (HVACS)کار مي کنند. اين سيستم بايد در هر ساعت بطور کامل 12- 4مرتبه هواي آزمايشگاه را عوض کند.
هودهاي فيوم براي شغل با مواد کارسينوژن، مواد راديواکتيو و مواد شيميائي سمي استعمال دارد.

دستورالعمل کنترل و حفاظت هود شیمیایی

1- به اثناء پیشه کاغذ کار پهن شود.
2-در سرانجام هر بار کار کردن در زیر هود، باید کف آن با پنبه آغشته به آب و الکل پاک شود.
3- پاکیزگی عمومی دستگاه دربرگیرنده گردگیری با گاز آغشته به الکل 70 درصد به صورت هفتگی اتمام پذیرد.
• اين هودها براي حفاظت کارگران در مساوی مواد سمي يا مواد شيميايي خطرناک استفاده مي شوند.
• 100% هوا به بيرون تخليه ميشود.
• هوا برگشت دیتا نمي شود (سيرکوله نمي شود).
• بافلهاي پشتي بايد براي شغل با مواد شيميايي با درجه حلاليت و دانسيته بخار مختلف تنظيم شوند.
• بهتر است که تمام هودهاي مخصوص فيومها مجهز به آلارم يا نشانگر جريان هوا باشند الی اثر دهد که درست کار مي کند يا خير.
• سرعت در دهانه هودهاي مخصوص فيومها بايد در حد
fpm 100-80 باشد.
• هيچگاه اندیشه نکنيد که هود شما هميشه صحیح شغل مي کند. علائم نشانگر را چک کنيد. با به کارگیری يک قطعه کوچک کاغذ ميتوانيد آزمون کنيد ببينيد آيا به سمت هود کشيده مي شود. اگر درست کار نکرد با مواد شيميايي سمي و خطرناک زير آن شغل نکنيد.
عملکرد مکانیکی هود شیمیایی
• بدنه اصلي – حجم هود
- کف هود، سيستم الکتريکي، سيستم گازکشي، آب، سينک و ...
• سيستم خروجي – جهت جريان هوا
- جريان هوا بايد آلاينده ها را از اپراتور بعید نمايد.
• فيلتراسيون – اخذ آلاينده ها
- دربرگیرنده گازها يا ذرات.
• درب هود (Sash) – پنجره کشويي هود
• پايه هود (Sill) – لبه پاييني هود
طرز پیشه هودهای شیمیایی
• اصول پیشه در اين هودها مثل بقيه هودهاست؛ هوا بدست فن از تقدیر جلويي هود به سمت درون آن کشيده ميشود و به خارج از ساختمان هدايت مي شود و يا ممکن است فيلتره شود و مجدداً به داخل اتاق برگشت داده شود.

هود استاندارد شیمیایی:

• حجم هوا ثابت
• داراي اجزاء مختصر
• براي نگهداری عمومي استـفاده مي گردند.
• سرعت در دهانه هود با بلندی درب هود نسبت معکوس دارد.
- هرچه ارتفاع درب کمتر باشد، به همان نسبت سرعت جريان هوا بيشتر خواهد بود.
عملکرد درب های هود شیمیایی:
• دربهاي افقي:
- نگهداری کامل را در قسمت جلويي تأمين مي کند.
• دربهاي عمودي:
- فقط به به اتفاق دربهاي افقي مجاز به استفاده از اين نوع درب هستيم.
- مجــــــهز به يک آلارم مي باشد.
نکات مهم درباره درب هود شیمیایی:
• درب هود را الی اندازه اي مفتوح کنيد که سرعت جريان لازم در دهانه هود برقرار باشد.
• درب هود را طوري تنظيم کنيد که شما را در مساوی پاشيدن مواد محافظت کند.
نکات مهم در مورد درب هودهای شیمیایی:
• تمام کارها حداقل در فاصله 15 سانتيمتري در داخل هود اتمام دهيد. در تقدیر جلويي دهانه هود توان ربايش هود شدنی است که 100% نباشد.
• زمانيکه مواد شيميايي در تو هود هستی دارد، هرگز راز خویش را به درون هود مخصوص فيوم نبريد.
راهنمای ایمنی در کار با هودهای شیمیایی:
a) محل پسندیده استقرار وسايل و تجهيزات
b) محل استقرار اپراتور و حرکات او
c) موقعيت قرار گيري دربهاي افقي و عمودي هود

محل مناسب استقرار وسایل و تجهیزات در هود شیمیایی:

• محل پیمان گيري وسايل و تجهيزات در درون هود بر روي الگوي جريان هوا در هود تأثير مي گذارد.
• وسايل را الی جايي که مي توانيد در تقدیر انتهايي هود قرار دهيد و کمتر از 20-15 سانتيمتر با لبه درب هود فاصله نداشته باشند.
• لوازمي که در درون هود قرار مي گيرند 7/5-5 سانتيمتر بالاتر از سطح کار پیمان داشته باشند لغایت جريان هوا از زير آنها هم عبور کند.
• بعنوان يک قاعده کلي، نبايستي بيشتر از 50% سطح پیشه در داخل هود بدست ابزارها و تجهيزات و ... اشغال شود.
سيمها و کابل هاي برق بايستي از تو يک قطعه پلاستيکي به بيرون از هود عبور داده شود و به برق شهري وصل شود

راهنمای ایمنی در پیشه با هودهای شیمیایی:

1. سر خود را خيلي نزديک دهانه هود قرار ندهديد.
2. وقتيکه گازها و بخارات و فيوم ها درداخل هود توليد مي شوند، به آرامي پیشه کنيد و دست خویش را به آرامي از تو هود خارج کنيد. حرکت در نزديکي دهانه باز هود wake zone ايجاد مي کند که باعث ميگردد تا آلاينده ها از داخل هود به بيرون هدايت شوند.
3. از جنبش سريع دستها در نزديکي دهانه مفتوح هود بپرهيزيد.
موقعيت قرار گيري دربهاي افقي و عمودي هودهای شیمیایی:
1. درب عمودي هود بايستي در پايين ترين حد ممکن قرار گيرد.
2. تنها در هنگام تنظيم هود درب آنرا در بالاترين وضعيت قرار دهيد.
3. در هودهايي که داراي دربهاي مرکب هستند، در هنگامي که درب عمودي را مفتوح مي کنيد پانلهاي افقي را ببنديد. (در اين خصوص هودها مجهز به يک آلارم نشانگر هستند)
4. در مواقعي که در داخل هود شغل نمي کنيد درب هود را ببنديد.
چه مواردي را پیش از پیشه کردن با هودهای شیمیایی بايد چک کرد؟
• 1- برچسب بازرسي هود را نگاه کنيد. هود بايستي در 12 ماه گذشته آزمایش شده باشد و عملکرد هود تأييد شده باشد. ( سالي يک بار بايستي بدست شرکت معتبر آزمایش شود).
• 2- چراغ آلارم هود را چک کنيد. چراغ سبز بايستي روشن باشد. در غير اينصورت ممکن است که دستگاه در وضعيت ذخيره انرژي (energy saving mode) پیمان گرفته باشد؛ که در اين صورت دبي هود به fpm50 تفریق مي يابد.
• fpm= feet per minute
• - دبي خروجي هود يا سرعت جريان هوا در دهانه هود را
چک کنيد. سرعت جريان استاندارد
fpm10±100
مي باشد.

کارایی بهینه ی هودهای شیمیایی:

• براي اينکه هود ما بهترين کارآيي را داشته باشد:
• بايد هود در محلي نصب شود که تردد کسان در آنجا ناچیز باشد.
• نشانگرهاي دبي جريان هوا بايد حرکت inward را نشانه دهند.
• سرعت در دهانه هود بايستي در حدود fpm100 باشد.
• در سرعتهاي بالاتر از fpm125 جريان توربلانت ايجاد مي شود و باعث مي گردد که آلاينده ها به بيرون از هود و به ناحیه تنفسي افراد رانده شود.

استفاده ی صحیح از هودهای شیمیایی:

• چيزهاييکه در جلوي هود درفاصله خيلي نزديک قرار داشته باشند خطر رها شدن فيومها به ناحیه تنفسي کارگران را افزايش ميدهد.
• جريانهاي گردابي (Eddy Currents) که در اثر جنبش کارگر ايجاد ميشود ميتواند مشکل را بيشتر کند.
• لوازم و مواد را حداقل در فاصله 15 سانتيمتري از جلوي هود پیمان دهيد.
• از حرکتهاي ناگهاني در جلوي دهانه هود بپرهيزيد.
• درصورتيکه درب هود بيش از حتماً مفتوح باشد دبي هود در حتماً خطرناکي کاهش مي يابد.
• در اين چهره سرعت جريان هوا به اندازه کافي نخواهد بود تا از فرار فيومهاي خطرناک جلوگيري کند.
• براي اينکه سرعت جريان هوا در دهانه هود بالاتر از 100 فوت بر دقيقه باشد، در تمام اوقات دهانه هود کمتر از يک فوت مربع مفتوح شود.
• هود بايستي از لحاظ نشتي کاملاً کنترل شده باشد الی گریز آلاينده ها به کمینه برسد.
بازرسي هود و آزمونهاي عملکرد هودهای شیمیایی:
• ASHRAE روشهاي استانداردي براي آزمایش کردن هودهاي آزمايشگاهي دارد.
• بطور تصادفي يک مثال از هودهاي آزمايشگاهي را برگزیدن کرده و آنرا از لحاظ نشتي و ميزان سرعت ربايش آزمایش کنيد.

نظرات بازدیدکنندگان